Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie z radością informuje o wprowadzeniu nowej formy wsparcia - usług sąsiedzkich. Program ten ma na celu wspieranie mieszkańców naszej gminy poprzez budowanie silniejszych więzi sąsiedzkich i oferowanie pomocy osobom, które jej najbardziej potrzebują.

Czym są usługi sąsiedzkie?

Usługi sąsiedzkie to świadczenia pomocy charakterze opiekuńczym, w miejscu zamieszkania, świadczone przez osoby blisko mieszkające, które są gotowe poświęcić swój czas, aby wspierać sąsiadów.

W ramach usług sąsiedzkich może być świadczona pomoc w następującym zakresie:

 • pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych: zakupy, gotowanie, sprzątanie, pranie,
 • prostą podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną – czynności podstawowe, które nie wymagają specjalistycznego przygotowania,
 • w miarę potrzeb oraz możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem: spacery, wizyta u lekarza, załatwienie spraw urzędowych, wspólne robienie zakupów, odwiedziny w szpitalu.

Z usług sąsiedzkich będzie mogła przede wszystkim skorzystać:

 • osoba samotna, która z powodu wieku, choroby lub innych powodów wymaga wsparcia innych osób, natomiast nie może go otrzymać,
 • osoby, dla których wsparcie w postaci usług sąsiedzkich będzie miało charakter uzupełniający opiekę sprawowaną przez rodzinę, a także wspólnie niezamieszkującego małżonka, wstępnych i zstępnych.

Za osobę samotną uznaje się osobę, która: samotnie prowadzi gospodarstwo domowe, nie znajduje się w związku małżeńskim, nie posiada zstępnych ani wstępnych, czyli dzieci, wnuków, rodziców, dziadków.

Program skierowany jest dla seniorów w wieku 60 lat i więcej, mieszkańców gminy Święciechowa.

Usługi sąsiedzkie mogą być przyznane do maksymalnie 5 godzin tygodniowo w zależności od potrzeb, przy czym koszt godziny usługi opiekuńczej świadczonej w święta i dni wolne od pracy nie ulega zmianie. Potrzeba świadczenia usług opiekuńczych w niedziele i święta musi być szczególnie uzasadniona.

Usługi sąsiedzkie są odpłatne.

Odpłatność wyliczona zgodnie z zgodnie z dochodem wnioskodawcy oraz obowiązującymi przepisami prawa lokalnego, tj. uchwała Rady Gminy Święciechowa LXXI/620/2024 z dnia 26 marca 2024r. (Dz. Urz. Woj.Wielk. 2024, poz. 3608).

Kto będzie mógł świadczyć pomoc?

Świadczeniem usług sąsiedzkich będą mogły zajmować się osoby, które spełnią poniższe wymagania:

 • ukończyły 18. rok życia,
 • nie należą do rodziny osoby, dla której mają być świadczone usługi,
 • nie są zamieszkującym oddzielnie członkiem rodziny (małżonkiem, wstępnym lub zstępnym) osoby, dla której mają być świadczone usługi,
 • oświadczyły, że są zdolne pod kątem psychofizycznym do świadczenia tego typu usług,
 • zamieszkują w okolicy osoby, dla której przeznaczone są usługi,
 • przeszły szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
 • zostały zaakceptowane przez organizatora usług i osobę, na rzecz której usługi te mają być świadczone.

Korzyści z usług sąsiedzkich:

 • wzmacniamy więzi sąsiedzkie: ludzie lepiej się poznają i mogą liczyć na wzajemne wsparcie,
 • poprawiamy jakość życia: osoby starsze, niepełnosprawne i samotne otrzymują niezbędną pomoc i wsparcie,
 • rozwijamy wspólnotę: angażowanie się w pomoc innym daje satysfakcję i rozwija umiejętności społeczne.

Dofinansowanie na rozwój usług sąsiedzkich

Z radością informujemy, że nasza gmina otrzymała dofinansowanie na rozwój usług sąsiedzkich w ramach Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024. Gmina uzyskała dofinansowanie na wsparcie 5 środowisk.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług sąsiedzkich mogą zgłaszać swoje potrzeby bezpośrednio w biurze pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie (pokój nr 3) lub telefonicznie 655330732, 655330032.