Informujemy, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Święciechowie został uruchomiony punkt konsultacyjny dla osób doznających przemocy domowej.

Celem powstanie Punktu jest poszerzenie oferty wsparcia środowiskowego oferowanego przez GOPS dla osób i ich rodzin doznających przemocy domowej.

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby będące mieszkańcami Gminy Święciechowa dotknięte kryzysem związanym m.in. z doświadczaniem przemocy domowej, osoby zagrożone przemocą.

Dyżury są pełnione w każdy trzeci czwartek miesiąca w godzinach od 15.00 do 17.00 w siedzibie GOPS, ul. Strzelecka 6. Telefon 655330732, 519 687 828.

Dyżury będzie pełnić: Joanna Primel,  certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Święciechowie.

W ramach działalności punktu można uzyskać wsparcie:

  1. poradnictwo i konsultacje osób doznających przemocy domowej,
  2. poradnictwo i konsultacje dla świadków przemocy domowej,
  3. kierowanie osoby doznającej przemocy domowej do specjalistów, w celu uzyskania pomocy psychologicznej lub prawnej,
  4. pomoc w sporządzaniu dokumentacji zgodnie z potrzebami osoby zgłaszającej się,
  5. prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.