Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


Od 20 stycznia 2011 r. na terenie Gminy Święciechowa funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny, I skład został powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Święciechowa Nr 0151/10/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r.

Siedzibę Zespołu oraz obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu oraz Grup Roboczych zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie , ul. Strzelecka 6, tel. kont. 65 533 07 32, 65 533 00 32 kontakt w dni pracy GOP: pn. 8.00 - 16.00, wt. - pt. 7.00 - 15.00.

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego: Joanna Primel - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie.

Zastępca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego: Maria Marczyńska - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Święciechowie.

Głównym zadaniem Zespołu zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 125, poz. 842) jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów działających w tej dziedzinie. Realizowane jest ono m.in. w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Procedura ma charakter interwencyjny – uruchamia się ją w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przemocy w rodzinie przez wypełnienie „Niebieskiej Karty – A”, w której wpisuje się m.in. dane osób zaangażowanych w sytuację przemocy, formy przemocy i jej skutki oraz opis zaistniałej sytuacji. Osoba pokrzywdzona lub jej opiekun otrzymuje „Niebieską Kartę - B”, zawierającą informację o przysługujących prawach i instytucjach udzielających pomocy.

Podmiotami uprawnionymi do wszczęcia tej procedury są jednostki pomocy społecznej, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, Policja, placówki oświaty i ochrony zdrowia.

Procedura „Niebieskiej Karty” może być wszczęta bez zgody osób zaangażowanych w sytuację przemocy, w tym bez zgody osoby pokrzywdzonej. Jej celem jest zatrzymanie przemocy w rodzinie i uruchomienie zmiany zachowań pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i przywrócenia godności osobom słabszym, narażonym na skrzywdzenie.

Instytucja, która wszczyna procedurę, przesyła wypełnioną „Niebieską Kartę - A” do Zespołu Interdyscyplinarnego, pod wyżej podany adres.

Zespół Interdyscyplinarny na rzecz pomocy konkretnej rodzinie ma możliwość tworzenia grup roboczych. W takiej sytuacji Niebieska Karta przekazywana jest grupie roboczej, która składa się z przedstawicieli służb i specjalistów współpracujących z rodziną. W jej skład zazwyczaj wchodzi pracownik socjalny, dzielnicowy, jeżeli w rodzinie są dzieci w wieku szkolnym - pedagog szkolny, jeśli dziecko jest w przedszkolu - wychowawca przedszkolny, a także psycholodzy bądź terapeuci pracujący z osobami doznającymi przemocy lub stosującymi przemoc, jeśli zachodzi potrzeba – pracownik ochrony zdrowia, kurator sądowy, asystent rodziny lub inny specjalista. Przedstawiciele grupy roboczej spotykają się zarówno z osobami doznającymi przemocy jak i stosującymi przemoc i we współpracy z rodziną pracują nad zaplanowaniem i realizacją stosownej pomocy oraz jej monitoringiem.

Zespół Interdyscyplinarny ma prawo przetwarzać dane osobowe w tym dane wrażliwe dotyczące osób objętych procedurą „Niebieskiej Karty”, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W związku z tym może m. in. składać zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przemocy w rodzinie, zawiadamiać Sąd Rodzinny i Nieletnich o nieprawidłowej sytuacji opiekuńczo - wychowawczej dziecka oraz pozyskiwać informacje o członkach rodziny od instytucji i organizacji zaangażowanych w pomoc rodzinie w związku z problemem przemocy.

Procedura realizowana jest zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych zapraszamy do kontaktu z instytucjami, które są uprawnione zarówno do udzielenia niezbędnej informacji i pomocy jak również mają prawo do uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty”, dzięki której możecie Państwo otrzymać wszechstronną, interdyscyplinarną pomoc.

Instytucje uprawnione do pomocy w ramach procedury „Niebieska Karta”:

  1. Zespół Dzielnicowych w Świeciechowie, ul. Strzelecka 6 tel. 65 533 03 00, 519 064 488.
  2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie, ul Strzelecka 6, tel.65 533 07 32, 65 533 00 32
  3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Święciechowie, ul. Rynek 14a, tel 65 533 35 19.
  4. Placówki oświatowe na terenie Gminy Święciechowa (w przypadku gdy przemocy doświadcza dziecko w wieku szkolnym lub przedszkolnym).
  5. Placówki ochrony zdrowia (w przypadku gdy osoba pokrzywdzona korzysta z pomocy medycznej może oczekiwać zarówno założenia „Niebieskiej Karty” jak również bezpłatnego wydania zaświadczenia o stanie zdrowia (wzór określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010), bez konieczności wykonywania obdukcji.

Obowiązujące akty prawne

Instytucje i organizacje udzielające pomocy

Poradniki przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dedykowane osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Poradniki znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
http://ms.gov.pl/pl/dzialalnos...

Formularze:

  1. Niebieska Karta - A
  2. Niebieska Karta - B
  3. Niebieska Karta - C
  4. Niebieska Karta - D.

Wykonane przez Grikon