Deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do oficjalnej strony internetowej: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie.

Data publikacji strony internetowej: 16.05.2017

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 16.05.2017

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo, aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF opublikowanych po 23.09.2018 r. do wersji dostępnych cyfrowo,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020 – 08 - 26

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Primel, e – mail : kontakt@gops.swieciechowa.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 5330032 lub 65 5330732 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo - skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona Internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie

ul. Strzelecka 6

64-115 Święciechowa Tel.: 65 5330032 Faks: 65 5330732 E-mail: kontakt@gops.swieciechowa.pl Strona internetowa: www.gops.swieciechowa.pl

Obsługa osób niepełnosprawnych:

Osoby niepełnosprawne ruchowo poruszające się na wózkach inwalidzkich lub z innymi dysfunkcjami mogą załatwiać sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Święciechowie w siedzibie organu - budynek parterowy, pomieszczenia są dostępne i pozbawione barier architektonicznych.

Poniżej dostępne środki wspierające komunikowanie się osób uprawnionych:

 • telefon: +48 65 533 07 32, +48 65 533 00 32
 • faks: +48 65 533 07 32
 • e-mail: ops_swie@wp.pl
 • elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP (utworzenie konta użytkownika na platformie ePUAP jest bezpłatne)

Osoby niesłyszące mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się, w celu załatwienia sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Święciechowie mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika.

Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w ośrodku (z wyłączeniem sytuacji nagłych), kontaktując się z ośrodkiem podając datę oraz godzinę wizyty w ośrodku oraz sposób przekazania informacji zwrotnej.

Po otrzymaniu zgłoszenia ośrodek zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.

Usługa tłumacza języka migowego jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Osoba uprawniona ma także prawo do skorzystania, w celu załatwienia sprawy w ośrodku, z pomocy wybranej przez siebie osoby, w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy (wybrana osoba powinna mieć ukończone 16 lat).

Wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika

Ułatwienia na stronie internetowej:

Strony internetowe posiadają specjalnie przygotowaną wersję dla osób słabowidzących pod adresem internetowym www.gops.swieciechowa.pl spełniające wymagania dostępności. Po kliknięciu w prawym górnym rogu w okienko z obrazkiem osoby niepełnosprawnej pojawi się opcja wyboru rozmiaru czcionki, kontrastu oraz tryb domyślny lub nocny.

Skróty klawiszowe:

Dostępne są domyślne skróty klawiszowe, która oferuje dana przeglądarka.

UDOGODNIENIA ARCHITEKTONICZNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wydzielone zostały 2 miejsca
parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Strzeleckiej, gdzie znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Budynek jest parterowy.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Wąski ciąg komunikacyjny na piętrze budynku uniemożliwia swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych ruchowo. Jednak dalej prowadzi on do szerokiego korytarza, który pozwala na swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych ruchowo i dotarcie do każdego biura.

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przystosowano pomieszczenie do poufnego załatwiania spraw wraz z telefonem kontaktowym.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie

ul. Strzelecka 6,
64-115 Święciechowa
tel./fax: 65-533-07-32
kom. 519-687-828

Godziny urzędowania:

 • poniedziałek od 8,00 do 16,00
 • od wtorku do piątku od 7,00 do 15,00

Wykonane przez Grikon