Gmina Święciechowa, działając na podstawie: art. 17ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn.zm.) oraz art. 41 ust. 2ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu wtrzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r.poz. 2151) przystąpiła do opracowania strategii rozwiązywaniaproblemów społecznych.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest ważnym elementem prowadzenia skutecznej polityki społecznej, ukierunkowana na działania lokalne, umożliwiające szybkie i trafne rozpoznanie sytuacji społecznej mieszkańców naszej Gminy. Pozyskane dane umożliwią opracowanie diagnozy, która stanie się podstawą skonstruowania strategii oraz podejmowania przez samorząd gminy działań służących zapobieganiu niekorzystnym zjawiskom społecznym.

Zapraszamy Państwa do wypełnienia poniższej ankiety, mającej na celu identyfikację problemów społecznych występujących w naszej gminie. Wspólnie mamy szansę opracować plany strategiczne, którychrealizacja będzie miała znaczący wpływ na jakość i komfortżycia mieszkańców gminy w najbliższych latach.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców owypełnienie ankiet:

elektronicznie

  • Problemy\tspołeczne w opinii mieszkańców”
  • Równość\tszans kobiet i mężczyzn”

https://docs.google.com/forms/...

lub do pobrania:

1. Ankieta „Problemy społeczne w opinii mieszkańców”

2. Ankieta „Równość szans kobiet i mężczyzn”

Wydrukowaną i wypełnioną ankietę proszę zwrócić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie, pokój nr 3, ul. Strzelecka 6, 64-115 Święciechowa lub przekazać drogą elektroniczną na adres: kontakt@gops.swieciechowa.pl w terminie do 30 kwietnia 2024r.