Logotyp Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina Święciechowa/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu pn. „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2024 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Święciechowa rozważa przystąpienie do programu.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. Dziećmi do ukończenia 16 r. życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.
  2. Osobami posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art.5 i art. 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program jest realizowany w dwóch formach:

  • świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego,
  • świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego.

Szczegółowe informacje o Programie można znaleźć na stronie Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

https://niepelnosprawni.gov.pl...

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Programu, proszone są o kontakt z

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ul. Strzelecka 6 w Święciechowie,
tel. 655330732, 655330032, 519 687 828 w terminie do 9 listopada 2023r. Pracownik socjalny prowadzący sprawę: Joanna Skorupińska.


Należy zaznaczyć, iż ostatecznie zakwalifikowanie do Programu uzależnione jest od spełnienia założeń określonych w Programie „Opieka wytchnieniowa”.

Liczba osób zakwalifikowanych do udziału w ww. Programie zależna będzie od wysokości środków finansowych przyznanych w ramach Programu.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie

ul. Strzelecka 6,
64-115 Święciechowa
tel./fax: 65-533-07-32
kom. 519-687-828

Godziny urzędowania:

  • poniedziałek od 8,00 do 16,00
  • od wtorku do piątku od 7,00 do 15,00

Wykonane przez Grikon