""

Zmiany w 500 + od 1 lipca 2019 r.

Opublikowano w dniu 2019.05.31 przez Joanna Primel - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie w kategorii Komunikaty

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca na dziecko, na które obecnie nie jest pobierane to świadczenie, matka albo ojciec, ( jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca), opiekun faktyczny dziecka, (jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego), albo opiekun prawny dziecka, albo dyrektor domu pomocy społecznej (w przypadku dziecka umieszczonego w domu pomocy społecznej ) musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.  Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje wnioskodawcy, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Wysokość świadczenia
wychowawczego wynosi 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko w
rodzinie do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia bez względu
na dochody rodziny .

Wnioski o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy 2019/2021 można składać od dnia 1 lipca 2019 r. drogą elektroniczną (poprzez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) albo od dnia 1 sierpnia 2019 r. w formie papierowej w placówce GOPS Święciechowa.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

 1. obywatelom polskim,

 2. cudzoziemcom:

  1. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622), jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  2. posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,",

  3. jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,

  4. do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim,

 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,

 3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,

 4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Przyznanie świadczenia wychowawczego:

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Informacje o przyznaniu świadczenia wychowawczego zostanie przekazana na wskazany w niniejszym wniosku adres poczty elektronicznej. W razie braku podania adresu e-mail informacje o przyznaniu świadczenia można otrzymać w GOPS Święciechowa.

Dokumenty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie,

ul. Strzelecka 6,
64-115 Święciechowa
tel./fax: (65)533-07-32
kom. 519-687-828

Godziny urzędowania:

 • poniedziałek od 8,00 do 16,00
 • od wtorku do piątku od 7,00 do 15,00

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon